વેપાર

સમગ્ર દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં ભાવ વધારો નોંઘાયો.

પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ થોડો સમય સ્થિર રહ્યા બાદ હવે એકાએક સતત બે દિવસ ભાવમાં અચાનક નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. અમદાવાદમાં આજે પેટ્રોલની કિંમતમાં 0.07 પૈસાનો ભાવ વધારો જોવા મળ્યો છે. જ્યારે ડીઝલની કિંમતમાં 0.07 પૈસાનો ભાવ વધારો નોંધાયો છે. નવી કિંમત લાગુ થયા બાદ અમદાવાદમાં આજે પેટ્રોલ 67.93 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે જ્યારે ડીઝલ 68.70 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે વેંચાઈ રહ્યું છે. પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતમાં આજે પણ સામાન્ય ભાવ વધારો થયો છે. જ્યારે દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોંઘા થયાં છે. દિલ્હીમાં પેટ્રોલની કિંમતમાં 0.07 પૈસાનો અને ડીઝલની કિંમતમાં 0.06 પૈસાનો ભાવ વધારો નોંધાયો છે.

નવી કિંમતો લાગુ થાય બાદ દિલ્હીમાં આજે પેટ્રોલ 70.46 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે જ્યારે ડીઝલ 65.73 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે વેંચાઈ રહ્યું છે. મુંબઈમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં ભાવ વધારો નોંધાયો છે. દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈમાં પેટ્રોલની કિંમતમાં 0.07 પૈસા જ્યારે ડીઝલની કિંમતમાં પણ 0.07 પૈસાનો ભાવ વધારો નોંધાયો છે. નવી કિંમતો લાગુ થયા બાદ મુંબઈમાં આજે પેટ્રોલ 76.10 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે જ્યારે ડીઝલ 68.83 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે વેંચાઈ રહ્યું છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button