ગુજરાત

વિમાન મારફત જઈ શકાશે અમદાવાદ, 19 ડીસેમ્બરથી શરૂ થશે વિમાની સેવા


વિમાન મારફત જઈ શકાશે અમદાવાદ ટ્રુ જેટ કંપની દ્વારા 72 સીટ ધરાવતી ફલાઈટ કરાશે શરૂ 19 ડીસેમ્બરથી શરૂ થશે વિમાની સેવા હાલ પોરબંદરમાં એકમાત્ર પોરબંદર-મુંબઈ વચ્ચે છે એર કનેક્ટીવીટી

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slide Show

વિમાન મારફત જઈ શકાશે અમદાવાદ,19 ડીસેમ્બરથી શરૂ થશે વિમાની સેવા

વિમાન મારફત જઈ શકાશે અમદાવાદ ટ્રુ જેટ કંપની દ્વારા 72 સીટ ધરાવતી ફલાઈટ કરાશે શરૂ, 19 ડીસેમ્બરથી શરૂ થશે વિમાની સેવા.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button